UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Avgasvärmeväxlare

Avgasvärmeväxlaren använder spillvärmen som genereras vid energialstring i form av rökgas. För att effektivt utnyttja den tillgängliga värmeeffekten, används återvärme från dessa avgaser, för att tillsätta den till ett andra medium – till exempel värmevatten. Genom att använda den för återvinning, kan den befintliga restvärmen reduceras avsevärt.

Effektiviteten hos den egna anläggningen ökar märkbart med en sådan teknik, varigenom dyrbar primärenergi kan besparas och koldioxidutsläpp minskas. Därför är det inte bara kostnadseffektivt utan också miljövänligt.

Ofta kan avgasvärmeväxlare uppnå samma resultat för en bråkdel av den kostnad som ett byte av hela värmesystemet skulle kosta. Den använder till exempel förlustvärmen för att förvärma och behålla värmen på för verktyg, formar och utrymmen för tillverkning.

Rådgör med oss utan köptvång och hitta den produkt som passar ditt företag.

Tillämpningar för moderna avgasvärmeväxlare

Inom industrin blir avgasvärmeväxlare alltmer populära på grund av stigande energipriser. Återvinning från spillvärme är särskilt åtråvärt när ingen energi kan sparas direkt på grund av ökad förbrukning.

Förutom att dra ner på energikostnaden spelar minskningen av koldioxidutsläpp också en viktig roll. Med en minskning av den nödvändiga primärenergin på upp till 16% minskar också utsläppen av föroreningar, vilket är särskilt viktigt för energiintensiva industrier.

Avgasvärmeväxlare kan användas var som helst där spillvärme alstras av rökgas. Så är det till exempel i bagerier, härdningsanläggningar och anläggningar för plaståtervinning. På grund av moderna tillverkningsprocesser klarar sig dessa industrier inte utan höga temperaturer och den spillvärme som följer, och därför använder de just denna spillvärme för att få tillverkningen mer effektiv.

En omvandling av denna annars bortslösade energi på upp till 96% till återanvändbar värme, eller till och med elektrisk ström, ökar effektiviteten och ekonomin för hela tillverkningen. Detta gör rökgasvärmeväxlaren särskilt attraktiv, eftersom denna nästan underhållsfria enhet knappt har några fortlöpande kostnader.

system_ENG

Hur avgasvärmeväxlare fungerar

Alla uppvärmningssystem alstrar spillvärme som går förlorad i form av exempelvis avgaser. Avgaserna kan naturligtvis inte användas direkt till uppvärmning.

Om man ändå vill kunna använda avgaserna kan man använda sig av en avgasvärmeväxlare för att värma upp det medium som ska ge värme. Det betyder att värmen inte längre går förlorad, utan används till att alstra energi utan ytterligare förbrukning eller kostnader.

I praktiken installeras avgasvärmeväxlaren därför mellan pannan och skorstenen eller liknande, så man behöver inte göra sig av med hela systemet eller byta ut pannan, vilket skulle kosta mycket. Detta sparar både tid och pengar. Avgaserna minskas därför inte enbart på grund av att den använda energin praktiskt taget återanvänds, utan också för att installationen av en sådan teknik är relativt lätt och underhållet tar knappt någon tid alls.

En annan stor fördel med avgasvärmeväxlaren är att den vanligtvis använder vatten för värmeåtervinning. Detta innebär att vissa av föroreningsämnena redan kan filtreras bort från rökgaserna och därmed minska belastningen på filtersystemen.

Det som räknas är rätt utformning

Oavsett på vilket sätt avgasvärmeväxlaren ska användas, innebär exodrafts speciallösningar, anpassade efter individuella behov, alltid bästa effektivitet med minimalt underhållsbehov.

På grund av det stora urvalet av material och utformande, finns en mängd olika värmeväxlare tillgängliga. Till exempel kan nämnas värmeväxlare med kam- eller vanliga rör.

Luftvärmare är klassiska – den mest använda utformningen. De används för att värma luft eller andra gaser för senare användning, till exempel för inomhusluft.

Luftkylare, å andra sidan, extraherar värmen från ett materialflöde och överför det till ett kylmedium. Till exempel kan luftkonditioneringssystem inomhus också installeras utan någon större energiförbrukning. Processer som kräver låga temperaturer drar också nytta av detta. Det är ofta nödvändigt att kontrollera temperaturen på extremt hög överskottsvärme för att bibehålla önskad temperaturen.

Värmeväxlare hjälper till att absorbera eller sprida värme enligt dina specifika önskemål. Rökgasvärmeväxlare lämpar sig också för andra materialflöden. Dessa kan förutom luft också vara (otjänligt) vatten, oljor och olika gaser. Processen använder endast spillvärme och förorenar och sammanblandar inte själva ämnena.

Högkvalitativa material och professionell tillverkning

Numera finns det knappast några begränsningar vad gäller tillämpning av rökgasvärmeväxlare. Det finns redan helhetslösningar för många olika områden och användningar. Vi ser till att du får den rökgasvärmeväxlare som passar dig och dina behov bäst. I vissa fall kan det vara fördelaktigt med en särskild rökgasvärmeväxlare för att uppnå maximal värmeåtervinning.

För att exodrafts avgasvärmeväxlare ska tillgodose även de svåraste krav tillverkas de av de allra bästa materialen.

Förutom rostfritt stål och koppar kan dessa innefatta exempelvis nickelvärmeväxlare, som har mycket hög motståndskraft i sura och alkaliska miljöer. Högkvalitativa material så väl som tillverkning och montering av utbildad personal garanterar att dina värmeväxlare alltid  uppfyller sin uppgift ekonomiskt.

Hög effektivitet och lång livslängd gör exodrafts rökgasvärmeväxlare till de mest komprimerade på marknaden. Detta innebär att värmeväxlare kan användas direkt vid den värmealstrande källan utan att inverka på tillverkningen.

Om det uppstår problem eller frågor är exodraft din kunniga samarbetspartner.

En kunnig samarbetspartner: Allt från ett och samma ställe.

Många företag är redan beroende av systemlösningar från exodraft. Branscher som livsmedelsindustrin, metall- och plastbearbetning använder högkvalitativa rökgasvärmeväxlare och kompletta lösningar från ett och samma ställe.

Vi på exodraft är experter inom området och känner de olika rökgasvärmeväxlarna. Ännu viktigare, med all vår erfarenhet vet vi exakt vad som är bäst för dig. 

Vilken lösning är den mest förnuftiga för din del? 

Kontakta oss gärna och lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp.

Genom ett personligt samtal ger vi gärna råd för att gemensamt komma fram till den bästa lösningen för just dig.